Voorwaarden

 

 

Algemene voorwaarden

Artikel 1: Algemeen

1.1. In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
– Gastenverblijf Het Westerveen: de voor derden toegankelijke ruimten, erf en voorzieningen
op de locatie Hoofdweg 8, 9334TB Peest
– Gebruiker: diegene die namens zichzelf of een ander de overeenkomst met Gastenverblijf
Het Westerveen is aangegaan

1.2. Op alle door Gastenverblijf Het Westerveen aan enige partij verstrekte aanbieding
(offerte), dan wel gebruiksovereenkomst, dan wel enige overeenkomst tot het verrichten van
diensten en/of werkzaamheden zijn uitsluitend deze algemene voorwaarden van toepassing.
Afwijkingen daarop moeten uitdrukkelijk schriftelijk worden overeengekomen. In geval van
een conflict bij de uitleg van de tekst van de offerte of gebruiksovereenkomst, gaat de tekst
van deze algemene voorwaarden voor.

1.3. Deze Algemene Voorwaarden staan, evenals het aanbod van Gastenverblijf Het
Westerveen beschreven op de website: www.gastenverblijfhetwesterveen.nl. Deze website
is met de grootste zorg samengesteld maar er kunnen verschillen zijn tussen de op de
website gepresenteerde teksten en/of foto’s en de actuele situatie ten tijde van het verblijf
van onze gasten. Er kunnen door de gasten geen rechten worden ontleend aan dergelijke
verschillen. Alle vermeldingen op onze website worden geacht te goeder trouw te zijn
samengesteld en verstrekt, onder voorbehoud van tussentijdse aanpassingen.

1.4. Bij aanvaarding (schriftelijk of mondeling) van een uitgebrachte aanbieding (offerte)
wordt er van uitgegaan dat de opdrachtgever resp. de gebruiker kennis heeft genomen van-
en akkoord gaat met deze algemene voorwaarden.

 

Artikel 2: Gebruik van de ruimte en voorzieningen

2.1. De opdrachtgever resp. gebruiker verplicht zich te houden aan de geldende
voorschriften resp. aanwijzingen van Gastenverblijf Het Westerveen betreffende de veiligheid
en openbare orde. Gastenverblijf Het Westerveen heeft het recht het gebruiksrecht van de
vergaderlocatie met onmiddellijke ingang te beëindigen bij het niet nakomen van de
geldende voorschriften resp. aanwijzingen; dit heeft annulering van de
gebruiksovereenkomst tot gevolg. In dat geval heeft de opdrachtgever resp. gebruiker geen
recht op terugbetaling dan wel compensatie voor het ongebruikte tijdsdeel van de
gebruiksovereenkomst dan wel enige andere vorm van compensatie van het niet genoten
deel van de gebruiksovereenkomst.

2.2. De opdrachtgever resp. gebruiker zal de locatie in ordelijke staat achterlaten en op het
overeengekomen tijdstip verlaten. Schade welke door of vanwege de opdrachtgever resp.
gebruiker aan het gebouw, de locatie dan wel inventaris of andere eigendommen van
Gastenverblijf Het Westerveen wordt toegebracht of door gebruik is ontstaan, zal door

Gastenverblijf Het Westerveen op kosten van de opdrachtgever resp. gebruiker worden
hersteld.

2.3. Gastenverblijf Het Westerveen aanvaart geen aansprakelijkheid voor schade die op
welke wijze dan ook tijdens het verblijf in het gebouw voor de opdrachtgever resp. gebruiker
en/of zijn eigendom is ontstaan, noch is zij aansprakelijk voor verlies of diefstal van
kledingstukken of andere privégoederen van de opdrachtgever resp. gebruiker tijdens zijn
verblijf in de vergaderruimten dan wel op de locatie.

2.4. De opdrachtgever resp. gebruiker is gehouden de vergaderruimte dan wel de locatie
slechts te gebruiken met het doel waarvoor de gebruiksovereenkomst werd aangegaan.
Indien opdrachtgever resp. gebruiker zich in strijd met deze bepaling gedraagt, alsmede
indien de overeenkomst wordt uitgevoerd in strijd met de openbare orde en/of goede zeden,
is Gastenverblijf Het Westerveen bevoegd met onmiddellijke ingang de overeenkomst te
beëindigen, onverlet het recht op schadevergoeding.

2.5. Het in gebruik geven aan derden, zijnde anderen dan de opdrachtgever resp. gebruiker
of diens gasten, is niet toegestaan en geeft Gastenverblijf Het Westerveen het recht de
overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen onverlet het recht op
schadevergoeding en het recht derden en/of de opdrachtgever resp. gebruiker uit de
vergaderruimte dan wel de locatie te (doen) verwijderen.

2.6. Gastenverblijf Het Westerveen kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het
tussentijds uitvallen van audiovisuele apparatuur, het voor welke reden dan ook niet
functioneren van netwerkverbindingen en of koppelingen naar aangekoppelde apparatuur.

2.7. Indien meer dan de aan Gastenverblijf Het Westerveen door opdrachtgever/ resp.
gebruiker voorafgaande aan de gebruiksovereenkomst opgegeven aantallen deelnemers
aanwezig zijn tijdens de gebruiksduur heeft Gastenverblijf Het Westerveen het recht de
gebruiksovereenkomst te (doen) beëindigen. In een dergelijk geval heeft opdrachtgever resp.
gebruiker geen recht op compensatie voor de niet opgenomen tijd waarvoor hij/zij de
overeenkomst is aangegaan.

2.8. In alle ruimtes van Gastenverblijf Het Westerveen geldt een algeheel rookverbod; roken
is uitsluitend toegestaan op de daartoe door Gastenverblijf Het Westerveen aangewezen
plaats, onder voorwaarde dat geen afval achterblijft.

2.9. Parkeren kan op de daartoe aangewezen plaatsen op het eigen erf. Parkeren geschiedt
geheel op eigen risico. De toegang tot het terrein is mogelijk vanaf een half uur voor aanvang
van de bijeenkomst. Het terrein dient uiterlijk een half uur na afloop van de bijeenkomst te
zijn verlaten.

2.10 Honden kunnen uitsluitend na voorafgaand overleg worden meegenomen.
Gastenverblijf Het Westerveen heeft het recht om de toegang tot het erf en het gebouw
zonder aanspraak op compensatie te ontzeggen indien honden zonder voorafgaand overleg
worden meegenomen.

2.11 Het betreden van privéruimtes is zonder voorafgaande toestemming van de eigenaren
niet toegestaan. Dit geldt eveneens voor als zodanig aangegeven delen van het erf.

 

Artikel 3: Offertes

3.1. Gastenverblijf Het Westerveen kan te allen tijde om welke reden dan ook het sluiten van
een overeenkomst weigeren.

3.2. Mondelinge aanbiedingen of toezeggingen binden Gastenverblijf Het Westerveen niet,
tenzij zij door haar schriftelijk zijn bevestigd.

3.3. Gastenverblijf Het Westerveen kan een optie tot gebruik van de ruimte verlenen, doch
deze blijft slechts geldig tot 4 weken vóór de geplande en/of geoffreerde uitvoeringsdatum
van de gebruiksovereenkomst. Indien de optie niet binnen de in de optie gestelde termijn
wordt aanvaard, komt deze te vervallen en kan er geen beroep meer op worden gedaan.
Voor zover geen termijn in enige optie is gesteld geldt een geldigheidstermijn van 7 dagen.

3.4. Een door Gastenverblijf Het Westerveen uitgebrachte offerte dient binnen 7 dagen na
dagtekening te worden geaccepteerd dan wel verworpen. Indien uitsluitsel hierover uitblijft
wordt de offerte beschouwd als te zijn vervallen.

3.5. Een door de opdrachtgever geaccepteerde offerte kan alsnog met onmiddellijke ingang
door of namens Gastenverblijf Het Westerveen worden opgezegd, dan wel worden
geweigerd indien de opdrachtgever /gebruiker in financiële moeilijkheden raakt dan wel in
zodanige maatschappelijke opspraak geraakt dat van Gastenverblijf Het Westerveen niet
verwacht kan worden dat deze een verleende optie honoreert dan wel de overeenkomst
nakomt.

3.6 Gastenverblijf Het Westerveen kan een geaccepteerde offerte slechts eenzijdig
opzeggen in geval van overmacht, natuurramp, buitengewone weersomstandigheden, brand,
overlijden van de eigenaren of familie, ziekenhuisopname of onaangekondigde verkoop. In
één van deze gevallen doet de eigenaar de gast / huurder zo spoedig mogelijk een
alternatief aanbod. Is dit niet mogelijk of accepteert de gast / huurder het aangeboden
alternatief niet, dan wordt het volledige huurbedrag aan je teruggeboekt. Enige andere
schade ten gevolge van de eenzijdige opzegging wordt niet door de eigenaar vergoed.

 

Artikel 4: Prijs en betalingscondities

4.1. Indien de overeenkomst meer dan 6 maanden werd gesloten voor het tijdstip waarop
deze moet worden uitgevoerd, geldt dat de afgegeven prijzen gelden als voorlopige prijzen.
Zonder tegenbericht blijven deze gelden tot aan de ingangsdatum van de
gebruiksovereenkomst. Gastenverblijf Het Westerveen heeft het recht tussentijds, doch
uiterlijk één maand voor de ingangsdatum prijswijzigingen door te voeren, waarvan de
opdrachtgever resp. de gebruiker tijdig van op de hoogte wordt gesteld. Deze heeft het recht
om de overeenkomst zonder annuleringskosten op te zeggen indien hij/zij niet akkoord kan
gaan met deze wijzigingen.

4.2. De opdrachtgever dan wel de gebruiker zijn hoofdelijk aansprakelijk voor nakoming van
de betalingsverplichtingen. Door te verschijnen geeft een gebruiker te kennen dat deze
bevoegd is de opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst te vertegenwoordigen.

4.3. Zo lang de opdrachtgever resp. gebruiker en/of de door haar geïntroduceerde gasten
niet aan hun betalingsverplichtingen jegens Gastenverblijf Het Westerveen hebben voldaan,
geldt een retentierecht op alle goederen van opdrachtgever resp. gebruiker en/of de door
haar geïntroduceerde gasten, welke Gastenverblijf Het Westerveen onder zich mocht
hebben.

4.4. Betaling geschiedt op de door Gastenverblijf Het Westerveen in de offerte vermelde
betalingscondities. Voor zover daarin geen betalingscondities zijn vermeldt geldt een
betalingstermijn van 14 dagen na de datum van de factuur.

4.5. Bij niet tijdige betaling wordt een wettelijke rente van 5 % per maand in rekening
gebracht, alsmede alle gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten.

4.6. De op de website www.gastenverblijfhetwesterveen.nl genoemde prijzen zijn exclusief BTW, inclusief gebruik van water, elektriciteit, verwarming, gebruik van alle aanwezige materialen en voorzieningen maar exclusief annuleringskosten.

4.7. De ruimte van het Gastenverblijf wordt per dagdeel of combinatie van dagdelen verhuurd; een dagdeel is bepaald op de duur van 4 uur. Indien deze tijdslimiet met meer dan
30 minuten wordt overschreden wordt één uur of langer extra in rekening gebracht, tegen
een tarief van €50.- per uur.

 

Artikel 5: Annuleringen

 

5.1. In geval van annulering van een door opdrachtgever, resp. gebruiker geaccepteerde
offerte, dan wel gebruiksovereenkomst, geldt de navolgende verschuldigdheid van
vergoedingen:- Binnen zeven dagen voor de geplande aanvangsdatum van de overeenkomst: 100% van de totale overeengekomen som voor gebruik van de locatie;
– Binnen twee weken voor de geplande aanvangsdatum van de overeenkomst: 75% van de
totale overeengekomen som voor gebruik van de locatie;
– Binnen drie weken voor de geplande aanvangsdatum van de overeenkomst: 50% van de
totale overeengekomen som voor gebruik van de locatie;
– Binnen twee maanden voor de geplande aanvangsdatum van de overeenkomst: 25% van
de totale overeengekomen som voor gebruik van de locatie.
– Bij het niet komen opdagen zonder annulering brengen wij 100% van de totale
overeengekomen som voor gebruik van de locatie in rekening plus € 25.-administratiekosten.
– Bij voortijdig vertrek vindt er geen restitutie plaats.

5.2. Annulering dient middels een email naar hetwesterveengastenverblijf@gmail.com of
schriftelijk aan het adres Hoofdweg 8, 9334TB Peest te geschieden.

5.3. Gastenverblijf Het Westerveen is te allen tijde gerechtigd om wegens overmacht de
overeenkomst te ontbinden zonder verplichting tot schadeloosstelling.

 

Artikel 6: Aansprakelijkheid

6.1. Gastenverblijf Het Westerveen is nimmer aansprakelijk voor enige directe of indirecte
schade, inclusief maar niet beperkt tot gevolgschade, stagnatieschade, vertragingsschade,
verlies van orders, winstderving en bewerkingskosten van de opdrachtgever resp. gebruiker,
zijn gasten of derden, verband houdend met of voortvloeiend uit deze overeenkomst, tenzij
deze schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van Gastenverblijf Het Westerveen.

6.2. Onverminderd hetgeen elders in deze Algemene Voorwaarden is bepaald, is de
aansprakelijkheid van Gastenverblijf Het Westerveen jegens de opdrachtgever resp.
gebruiker, uit welken hoofde dan ook, per gebeurtenis (waarbij een samenhangende reeks
van gebeurtenissen geldt als één gebeurtenis) beperkt tot de door de opdrachtgever resp.
gebruiker aan Gastenverblijf Het Westerveen voor de overeengekomen diensten betaalde
vergoeding (excl. BTW). Deze vergoeding dient gerelateerd te worden aan de mate waarin
Gastenverblijf Het Westerveen zou zijn tekortgeschoten. Geringe afwijkingen in het aanbod
van de diensten geven geen recht op compensatie.

6.3. Gastenverblijf Het Westerveen is behoudens grove nalatigheid niet aansprakelijk voor
beschadiging of verlies van goederen, die op de locatie zijn meegebracht door een gast van
opdrachtgever resp. gebruiker en/of een door of namens opdrachtgever resp. gebruiker
ingeschakelde derde. Opdrachtgever resp. gebruiker vrijwaart Gastenverblijf Het Westerveen
tegen aanspraken van gasten en/of door of namens opdrachtgever resp. gebruiker
ingeschakelde derden ter zake.

 

Artikel 7: Privacy reglement

 

7.1. Gastenverblijf Het Westerveen neemt de privacy van haar klanten serieus en zal
informatie over klanten op een veilige manier verwerken en gebruiken.

7.2. Gastenverblijf Het Westerveen verzamelt alleen informatie die nodig is om offertes te
verstrekken, reserveringen te maken en te factureren.

7.3 Gastenverblijf Het Westerveen slaat offertes, reserveringen en facturen op. De informatie
die op deze documenten staat vermeld, wordt alleen gebruikt om het proces van offreren,
reserveren en facturering adequaat uit te voeren.

7.4. Gastenverblijf Het Westerveen verzamelt geen Automatisch Gegenereerde Informatie.

7.5. Door opdrachtgever dan wel gebruiker verstrekte gegevens worden door Gastenverblijf
Het Westerveen niet gebruikt om ongevraagde reclame te versturen.

7.6 Gastenverblijf Het Westerveen neemt passende technische maatregelen om uw
(persoons)gegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige
verwerking

7.7. Gastenverblijf Het Westerveen zal gegevens van opdrachtgevers dan wel
gebruikers niet zonder expliciete toestemming aan derde partijen verstrekken. Enige
uitzondering daarop is het verstrekken van gegevens aan derden indien Gastenverblijf Het
Westerveen daartoe op basis van wettelijke bepalingen verplicht is, zij daartoe genoodzaakt
is als gevolg van een rechtszaak en/of in het geval zij dat noodzakelijk acht ter bescherming
van haar eigen rechten.

 

Artikel 8: Geschillen

7.1. Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

7.2 De Rechtbank Assen is als enige bevoegd tot het horen van geschillen omtrent deze
algemene voorwaarden, dan wel enig geschil voortvloeiend uit de met Gastenverblijf Het
Westerveen gesloten overeenkomst tot gebruik van de locatie, resp. faciliteit.

Gastenverblijf het Westerveen

Tel. +31 6 23 41 67 52 (Yvonne)
Tel. +31 6 15 29 41 29 (Edward)

hetwesterveengastenverblijf@gmail.com

Hoofdweg 8
9334 TB, Peest

Locatieverhuur & workshops

Vraag een offerte aan

Copyright © 2021 Gastenverblijf het Westerveen

Realisatie: vanMeerdervoort